พ.อ.ประสาร    รวยดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โรงเรียนทหารราบ