หน้า: ()   1  2
รายวิชาทั้งหมด 
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นนายพัน
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นนายร้อย
วิชายานยนต์(กรม ร.)
วิชาระเบียบการนำหน่วย
วิชาสื่อสารทั่วไป
วิชาสื่อสารทางวิทยุ
วิชาสื่อสารทางสาย
วิชาหลักยิงและตรวจการณ์(VDO)
วิชาแผนที่
วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
สิ่งชี้สอบการปรนนิบัติบำรุง
หน้าที่ของ ฝอ.๑
เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม.